Miracoli

Home | Miracle

బైబిలు జీవముగల  దేవుని గురించి మాట్లాడే అద్భుతాలతో నిండి ఉందిఆయన అసాధ్యాన్ని సాధ్యం చేసే దేవుడుఆయనసమస్తము మేలు కొరకు సమకూర్చునుఆయన నిన్ను ఆశీర్వదించాలని కోరుకున్నాడు! " రోజు  కో అద్భుతం “

మీ విశ్వాసం అభివృద్ధి మరియు దేవుని ఉనికిని మరియు శక్తి అనుభవించడానికి సహాయం చేస్తుంది!

మీ పరలోకపు తండ్రి అభిప్రాయాన్ని అవలంబించండి!

July 13, 2021 |

మీ పరలోకపు తండ్రి మానవుడిలా ఆలోచించడం, మాట్లాడటం లేదా పనిచేయడం లేదు. ఆయన అన్ని విషయాలు చూసే విధానం –  సంపూర్ణమైన మరియు ఉన్నతమైన  విధానం.  ఒక పరిస్థితి గురించి ఆయన దృక్పథం ఎల్లప్పుడూ న్యాయంగా మరియు పవిత్రతతో నిండి ఉంటుంది. “ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెత్తుగా ఉన్నవో మీ మార్గములకంటె నా మార్గములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెత్తుగా ఉన్నవి.” యెషయా 55:9 మీ కుటుంబ జీవితం, మీ వృత్తి జీవితం మరియు మీరు అనుభూతి చెందుతున్న భావోద్వేగాలను అంచనా వేయడానికి సమాజం మీకు అనేక రకాల “దశలను” చూపుతుంది.…

మీ విధి మారవచ్చు

July 13, 2021 |

బైబిల్ ప్రకటిస్తుంది, “నేను మిమ్మునుగూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు కాల మందు మీకు నిరీక్షణకలుగునట్లుగా అవి సమాధానకర మైన ఉద్దేశములేగాని హానికరమైనవి కావు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.”యిర్మీయా  29:11 దేవుడు మీకొరకు ఆడుమంచిని ఉద్దేశిస్తాడు,  మీకు నిరీక్షణకలుగునట్లుగా….మీ పట్ల నేను ఆలోచించే ఆలోచనలు నాకు తెలుసు … బైబిల్ యొక్క మొత్తం సందేశం యొక్క అద్భుతమైన సారాంశం యోహాను సువార్త  3:16, “దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను.” దేవుడు మీకొరకు,…

మీరు పాత విషయాలను వదిలించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా?

July 9, 2021 |

మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేసేటప్పుడుతరచుగా మీరు ఎంత సేకరించి ఉంచారో తెలుసుకుంటారు …. కాబట్టి మీరు వాటిని ఖాళీ చేయడం ద్వారా క్రమబద్ధీకరించాలని నిర్ణయించుకుంటారు! చాలా చిన్నది లేదా చాలా పెద్దది మీకు ఇక అవసరం లేని వాటిని మీరు విసిరేస్తారు లేదా ఎవరికైన ఇచ్చేస్తారు. ఈ రోజు మీరు మీ పాత బట్టలు విసిరి, వారి స్థానంలో తండ్రి నుండి క్రొత్త వాటిని స్వీకరించినట్లయితే? ఇక్కడ బైబిల్ ప్రకటించింది… “సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు ప్రతిగా పూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్తుతివస్త్రమును వారికిచ్చుటకును ఆయన నన్ను పంపియున్నాడు. యెహోవా తన్ను మహిమపరచుకొనునట్లు నీతి అను మస్తకివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెట్లనియు వారికి పేరు పెట్ట బడును.” యెషయా 61:3 దేవుడు తన ఆనంద నూనెను మీపై పోసి,…

మిమ్మల్ని కదిలించలేని లంగరు ⚓

టైటానిక్  షిప్  యొక్క లంగరు‌ను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇది ఆకట్టుకుంటుంది! ఇలాంటి లంగర్లు ఒకదానిపై ఒకటి నిలబడి ఉన్న చాలా మంది పురుషుల కంటే అపారమైనవి,…

ఆయన్ని మీ దృష్టి నుండి బయటకు రానివ్వవద్దు

మీరు ఎప్పుడైనాఎవరినైన మీ దృష్టి నుండి బయటకు పంపించారా? ఉదాహరణకు, మీరు షాపింగ్ చేస్తున్నారు,…

ఓడిపోవద్దు

ఇంటర్నెట్‌లో నేను ఎప్పటికప్పుడు చూసే ఒక చిత్రం ఉంది, నేను చూడటం ఇష్టపడతాను … అద్దంలో తనను తాను చూసుకునే పిల్లి….