సహాయం అడగడానికి బయపడకండి

19 July

Home | A Miracle Every Day | Miracles | సహాయం అడగడానికి బయపడకండి

బైబిల్ లో నాకు రూతు యొక్క   ప్రయాణం చాలా ఇష్టం. ఆమె కథ చాలా ప్రోత్సాహకరం..ఎంత అంటే  బైబిల్ లో ఒక పుస్తకం ఆమెది!

రూతుకు  సహాయం కావాలి: ఆమె తనను మరియు ఆమె అత్తగారు నయోమిని పోషించడానికి ఒక పరిష్కారం కనుగొనవలసి వచ్చింది. ఆమె బోయజు అనే వ్యక్తి యాజమాన్యంలోని పొలానికి వెళ్లి అక్కడ ధాన్యం కోయడానికి అనుమతి కోరింది.

రూతు అడగడానికి ధైర్యం చేసింది. ఆమె పరిష్కారం లేకుండా ఒంటరిగా ఉండలేదు. ఆమె ధైర్యాన్ని సేకరించి సహాయం కోరింది!

కొన్నిసార్లు మనకు కూడా సహాయం  అవసరం. కానీ మనము ఎల్లప్పుడూ అడగడానికి ధైర్యం చేయము. అయినప్పటికీ, ఒకరికొకరు సహాయపడటానికి దేవుడు మనలను సృష్టించాడు!

మీరు ఈ పరిస్థితిలో ఉంటే మరియు సహాయం అవసరమైతే, ,  మీరు దాని నుండి ఒంటరిగా బయటపడలేరు … మీ చుట్టూ ఉన్నవారి నుండి, ముఖ్యంగా ఇతర క్రైస్తవ సోదరుల నుండి సహాయం కోసం అడగండి, వారు మీ కోసం ప్రార్థన చేయగలరు.

రూతు అడిగింది… బోయజు ఆమెను తన పొలం నుండి ధాన్యం సేకరించడానికి అనుమతించడమే కాదు, తరువాత అతను ఆమెను పూర్తిగా చూసుకున్నాడు.

“ఇద్దరి కష్టముచేత ఉభయులకు మంచిఫలముకలుగును గనుక ఒంటిగాడై యుండుటకంటె ఇద్దరు కూడి యుండుట మేలు. వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెత్తును; అయితే ఒంటరిగాడు పడిపోయినయెడల వానికి శ్రమయే కలుగును, వాని లేవనెత్తువాడు లేక పోవును.”  ప్రసంగి  4:9-10

దేవుడు మన ప్రార్థనలను వింటాడు, మరియు  సమాధానం ఇవ్వడానికి అతను తరచుగా ఇతరులను ఉపయోగిస్తాడు! కాబట్టి సహాయం అడగడానికి బయపడకండి.

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment