విముక్తి కలిగించే స్తుతి ఆరాధన!

26 May

Home | A Miracle Every Day | Miracles | విముక్తి కలిగించే స్తుతి ఆరాధన!

మీ గాయాలు చాలా లోతుగా ఉన్నాయని, వాటిని నయం చేయలేమని మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా? మీ గతం చాలా భయంకరమైనది, అది మీకు కలిగించే బాధలను ఏమీ తగ్గించలేము?  వీటన్నిటి నేపథ్యంలో దేవుడు మీకు శక్తివంతమైన ఆయుధాన్ని ఇచ్చాడు: స్తుతి ఆరాధన !

మీరు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నప్పుడు,  ప్రతిఫలంగా ఏమీ ఆశించకుండా మీరు మీ ప్రేమను ఆయనకు తెలియజేస్తారు. . యాకోబు 4: 8 లో బైబిలు చెబుతోంది, “ దేవునియొద్దకు రండి, అప్పుడాయన మీయొద్దకు వచ్చును..”

దేవుని ఉనికి…మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తుంది,మీ గాయాల నుండి మిమ్మల్ని విముక్తి చేస్తుంది,మీ గతం నుండి మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తుంది, మీకు శోకం లేదా నొప్పి కలిగించే విషయాల గురించి మీకు ఓదార్పునిస్తుంది.

చాలా విషయాలు మనకు దుఃఖం మరియు నొప్పిని కలిగిస్తాయి. వైద్య పరీక్ష తిరిగి సానుకూలంగా వచ్చిందా? మీ జీవిత భాగస్వామి విడాకులు కోరుకుంటున్నారా? మీ బిడ్డ ప్రభువు నుండి దూరమయ్యాడా?ఈ కోవిడ్   మీ ప్రపంచాన్ని మార్చింది.  మీరు అనుకున్నట్లుగా లేదా ఆయన ఆశించిన విధంగా దేవుడు రాలేడని మీకు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుందా?ఆయన దూరంగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు మరియు ఆయన మీరు చేయాలనుకున్న చివరి విషయం కావచ్చు.

అవును, ఇలాంటి సమయాల్లో దేవుణ్ణి స్తుతించడం చలా కష్టం. బైబిల్ హెబ్రీయులు 13: 15 లో చెబుతోంది, “ కాబట్టి ఆయనద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడును స్తుతియాగము చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒప్పుకొనుచు, జిహ్వాఫలము అర్పించుదము.” ఆయన ద్వారా, ఆయన సహాయంతో, మీరు మీ ఆత్మ నుండి దేవుణ్ణి స్తుతించవచ్చు మరియు మీరు అనుభవిస్తున్న పరీక్షల మధ్య ఆయనను హెచ్చించవొచ్చు.

కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం … “ఈ రోజు ప్రభువా, నేను నిన్ను ఆరాధించాలనుకుంటున్నాను. నేను మీ వైపు తిరగాలనుకుంటున్నాను … బహుశా నేను ఇంతకు ముందు చేయని విధంగా. మీరు నా కోసం చేస్తున్న ప్రతిదాన్ని గురించి  మీకు ధన్యవాదాలు. ఈ ఫిర్యాదులు మరియు అసంతృప్తి, విచారం మరియు నిరాశను విడిచిపెట్టి, మీకు కృతజ్ఞత,మరియు ప్రశంసల కోణంలోకి పూర్తిగా ప్రవేశించడానికి నాకు సహాయం చేయండి. నీకే స్తుతి, మహిమ, ఘనత మీరు నా దేవుడు. ధన్యవాదాలు, యేసునామములో! ఆమెన్. ”

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment