యేసు సజీవంగా ఉన్నాడు!

Apr 05

Home | A Miracle Every Day | Miracles | యేసు సజీవంగా ఉన్నాడు!

బైబిలు మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, ఏమనగా “యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి” కీర్తనలు 34:8

యేసు, “మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెప్పెను.” మత్తయి 26:26

ఈ వాక్య భాగాలు ఒక రకమైన విచిత్రమైనవి అయినప్పటికీ, అవి మీ జీవితాన్ని శాశ్వతంగా శక్తివంతం చేసే ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని కలిగి ఉంన్నాయి.

మీకు మరింత శక్తి అవసరమా? వ్యాపారాన్ని నడపడానికి లేదా కుటుంబాన్ని పెంచడానికి మీకు శక్తి అవసరమా? లేదా ప్రలోభాలను ఎదిరించడానికి మీకు శక్తి అవసరమా?

మన జీవితాలతో ముఖ్యమైన పనులను సాధించడానికి మనమందరం మరింత శక్తి కోసం చూస్తున్నామని నేను నమ్ముతున్నాను. అందుకే నేను ఈస్టర్ ఆదివారం జరుపుకుంటున్నాను. ఈస్టర్ ఆదివారం అంతా పునరుత్థానం యొక్క శక్తి గురించి.

పునరుత్థానం తరువాత, యేసు ఈ వాగ్దానం చేశాడు, … “ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానము చేసినది మీమీదికి పంపు చున్నాను; మీరు పైనుండి శక్తి పొందువరకు పట్టణములో నిలిచి యుండుడని వారితో చెప్పెను.” లూకా 24:49

దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, మరియు పునరుత్థానం యొక్క శక్తితో మిమ్మల్ని శక్తివంతం చేయాలనుకుంటున్నాడు.

ఈ శక్తిని మీరు ఆయన వద్దనుండి స్వీకరించండి.

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment