యేసు కూడా కొంతకాలం దేవుని నుండి దూరంగా ఉన్నట్లు భావించాడు

01 Aug

Home | A Miracle Every Day | Miracles | యేసు కూడా కొంతకాలం దేవుని నుండి దూరంగా ఉన్నట్లు భావించాడు

ఈ రోజు, నేను దీనితో మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను … దేవుడు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటాడు.

  • మీకుఅనుమానం వచ్చినప్పుడు, దేవుడు మీ సందేహాలను అర్థం చేసుకుంటాడు.
  • మీరుభయపడినప్పుడు, దేవుడు మీ భయాలను అర్థం చేసుకుంటాడు.
  • మీరుబాధపడుతున్నప్పుడు, దేవుడు మీ బాధను అర్థం చేసుకుంటాడు.
  • మీకుఅర్థం కానప్పుడు, దేవుడు అర్థం చేసుకోలేని మీ అసమర్థతను అర్థం చేసుకుంటాడు.
  • మీకుదేవుని ఉనికి గురించి మీకు ఖచ్చితంగా తెలియనప్పుడు, దేవుడు  దానిని కూడా అర్థం చేసుకుంటాడు.

ఆయన మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఈ అనుభూతులన్నింటినీ ఆయన అనుభవించాడు. వాస్తవానికి, యేసు భూమిపై ఉన్న సమయంలో, యేసు నిజంగా మానవుడు అయ్యాడు. అందుకని, మనిషి భరించగలిగే ప్రతిదాన్ని ఆయన భరించాడు: సందేహం, భయాలు, బాధలు, అర్థం చేసుకోలేకపోవడం…..

ఈ భావాలు ఆయన లోపల చాలా తీవ్రంగా ఉండింది, అతను  చివరిలో, సిలువపై , “నా దేవా, నా దేవా, నన్ను ఎందుకు చెయ్యివిడిచితివి..” మార్కు 15:34

యేసు కూడా కొంతకాలం దేవుని సన్నిధికి దూరంగా ఉన్నట్లు భావించాడు.అందువల్లనే మీరు ఏమి అనుభూతి చెందుతున్నారో ఆయన పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలడు …

ఎందుకంటే ఆయన ఈ సందేహం, భయం మరియు బాధలను, మరణాన్ని కూడా జయించాడు, మనకు ఈ మధురమైన హామీ ఉంది … మన సందేహాలు, భయాలు మరియు బాధల నుండి ఆయన నేటికీ మనలను విడిపించగలడు!

నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను, ఆయన సన్నిధిలో ఈ క్షణంలో, ఆయన మిమ్మల్ని ఎంతగా అర్థం చేసుకున్నాడు.

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment