మీ ప్రార్థనలన్నీ దేవుడు వింటున్నాడు

7 Apr

Home | A Miracle Every Day | Miracles | మీ ప్రార్థనలన్నీ దేవుడు వింటున్నాడు

యేసు మీ పట్ల ప్రేమతో సిలువ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. మన జీవితాంతం, మరియు ముఖ్యంగా మన ప్రపంచంలో ఈ కష్ట సమయంలో… మన ప్రార్థనలను  ఆయనకు అప్పగించినప్పుడు, ఆయన వింటున్నాడా  అని మనము పలు సార్లు అనుకుంటాము.

ఇది సముద్రంలో విసిరిన సీసాలోని సందేశం గురించి ఆలోచించేలా చేస్తుంది… ఇది ఎంత సమయం పడుతుంది, ఎన్ని మైళ్ళు ప్రయాణిస్తుంది, ఇది సరైన వ్యక్తి చేతిలో అందేవరకు..

మీరు దేవునికి పంపుతున్న “సందేశాలు” ఏమైనా, గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటాయి!

ఆయన మీ ప్రతి ప్రార్థనను వింటాడు (సామెతలు 15:29)

ఆయన మీ అభ్యర్ధనలను వింటాడు (కీర్తనలు 116:1-2)

ఆయన మీ భాధను అర్థంచేసుకుంటాడు (కీర్తనలు 18:6)

ఆయన మీ కన్నీళ్లను తుడుస్తాడు (కీర్తనలు 6:8)

భయం లేదా నిగ్రహం లేకుండా ప్రతిరోజూ దేవునితో మాట్లాడమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను.

ప్రార్థనలో పట్టుదలతో ఉండండి. మీ ప్రతి సమస్యకు దేవునికి పరిష్కారం ఉంది!

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment