మీ ప్రార్థనలకు సమాధానం రావాలి అని అనుకుంటున్నారా?

1 Apr

Home | A Miracle Every Day | Miracles | మీ ప్రార్థనలకు సమాధానం రావాలి అని అనుకుంటున్నారా?

ఊహించుకోండి….ఈ క్షణంలో దేవునికి ప్రార్థనల సంఖ్య పెరుగుతున్నట్లు. వాటిలో చాలావరకు కరోనావైరస్ గురించి ఉంటుంది. అన్ని ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇవ్వబడుతుంది, కాని కొన్నింటికి సమాధానం రాకుండా ఉండవచ్చు. దీని గురించి నేను అలోచించాను, ప్రార్థించాను, మరియు ఇక్కడ ప్రభువు నాకు చూపించినది…

ఈ ప్రార్థనలన్నీ దేవుని సింహాసనం ముందు వస్తాయని ఊహించుకోండి. కొన్ని తక్షణ నెరవేర్పుకు మళ్ళించబడతాయి. పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు పేతురు గురించి ఆలోచించండి. “వెండి బంగారములు నాయొద్ద లేవు గాని నాకు కలిగినదే నీ కిచ్చుచున్నాను; నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నడువుమని..” వెను వెంటనే ఆ కుంటివాడు స్వస్థత పొందినాడు. ఇది మనము అపొస్తలుల కార్యములు 3 అధ్యాయంలో చూస్తాము.

ప్రార్థనలకు సమాధానమిచ్చే 3 అంశాలు అన్నింటికీ ఉమ్మడిగా ఉన్నాయి: ప్రేమ, అధికారం మరియు ధైర్యం.

మొదటి మూలకం: ప్రేమ.ప్రేమ గొప్ప ఆజ్ఞ. 1 కొరింథీయులకు 13 ప్రకారం, ఇది మన చర్యల మరియు ప్రార్థనల వెనుక ప్రేరణగా ఉండాలి.

రెండవ మూలకం: అధికారం. మాది కాదు, యేసుక్రీస్తు. స్వర్గంలో మరియు భూమిపై ఉన్న అధికారం ఆయనకు ఇవ్వబడింది. మరియు ఆయన తన పేరు మీద తండ్రిని అడగమని చెప్పాడు; మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఆయన తరపున. ఇది సూత్రం కాదు,ఆయనలో మను ఉన్న స్థానం.

మూడవ మూలకం: ధైర్యం. ధైర్యమైన విశ్వాసం. “విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము.”హెబ్రీయులకు 11:6

జవాబు లేని ప్రార్థనలలో తరచుగా ఒకటి లేదా రెండు అంశాలు ఉండవు … లేదా ఈ మూడింటినీ కూడా కలిగి ఉండవు. మీరు ప్రార్థించేటప్పుడు ఈ మూడింటినీ గుర్తుంచుకోండి. దేవుడు సార్వభౌమత్వాన్ని మరచిపోకుండా.

మీ ప్రార్థనలకు సమాధానఇవ్వబడుతుందని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను! ఈ రోజు మీ అద్భుతాన్ని మీరు అందుకోబోతున్నారని నమ్ముతూ, యేసు నామంలో, మీ కోసం నేను ప్రేమ మరియు విశ్వాసంతో అడుగుతున్నాను.

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment