మీ చుట్టుపక్కల వారికి కూడా మీరు మంచి చేయగలరు

25 July (1)

Home | A Miracle Every Day | Miracles | మీ చుట్టుపక్కల వారికి కూడా మీరు మంచి చేయగలరు

మీ పరిస్థితి గురించి, మీరు ఎక్కడ పని చేస్తున్నారో, లేదా మీరు జీవించడానికి ఏమి చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు ఇది తెలుసు … మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో, మీ చుట్టూ ఉన్నవారికి మీరు మంచి చేయగలరు! (లూకా 7:48)

ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు మరియు చేయబడినప్పుడు, ప్రజలను ప్రేమించటానికి యేసు ప్రత్యేకంగా సంక్లిష్టంగా ఏమీ చేయలేదు … పరిశుద్ధాత్మచే నడిపింపబడి  ప్రజలను క్షమించి (లూకా 7:48), స్వస్థపరచి (లూకా 14:4) ,  వారితో ఓదార్పు మాటలు మాట్లాడి (లూకా 10:41-42) ప్రతిస్పందించాడు.

మీరు కూడా,  మీలో దేవుడు మరియు ఆయన ప్రేమ ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు నడిపించవచ్చు మరియు మీ చుట్టూ ఉన్నవారికి మంచి చేయగలరు…

అవును, మీ చుట్టుపక్కల వారికి కూడా మీరు మంచి చేయగలరు! దేవుడు వారిని ప్రేమిస్తున్నాడని మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ చూపిద్దాం!

మీ రోజు ఆశీర్వదించబడి, ఆశీర్వదించండి.

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment