మీ ఆరాధనను ప్రభువుకు పూర్తి స్వేచ్ఛగా తెలియజేయండి

27 May

Home | A Miracle Every Day | Miracles | మీ ఆరాధనను ప్రభువుకు పూర్తి స్వేచ్ఛగా తెలియజేయండి

మీరు ఎప్పుడైనా దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి, అతని గొప్పతనం, అతని శక్తి మరియు అతని ప్రేమతో మీరు ఆశ్చర్యపోయారా ? అయితే, ఆరాధన కేవలం అంతర్గత కాదు … ఇది దేవుని పట్ల మీకున్న ప్రేమకు  వ్యక్తీకరణ. వ్యక్తిగతంగా, నేను పాడటానికి ఇష్టపడతాను.

కొన్నిసార్లు, వివిధ కారణాల వల్ల దేవుణ్ణి స్వేచ్ఛగా ఆరాధించడం  కష్టమేనని నేను అనుకుంటాను…కష్ట సమయాలలో దేవుని స్తుతించడం ఎలా? కొన్ని కారణాల వల్ల దేవుని స్తుతించలేక పోతాము…

ఇతరులు నన్ను ఎలా చూస్తారో నాకు భయం,

దేవుణ్ణి ఎలా సంప్రదించాలో నాకు తెలియదు,·

నాకు అస్వస్తథ ఉంది…

మీరు దేవుని ముందు ఉన్నట్లే మిమ్మల్ని మీరు ప్రదర్శించడం మరియు మీ ఆరాధనను ఆయనకు హృదయపూర్వకంగా మరియు పూర్తి స్వేచ్ఛగా వ్యక్తపరచడం తప్పనిసరిగా సౌకర్యవంతంగా లేదా సహజంగా ఉండదు. కానీ, ప్రభువుపై ఉన్న ప్రేమతో, మీకు ఏమైనా ఉంటే మీ భయాలను మరియు అసౌకర్యాన్ని అధిగమించవచ్చు.

బైబిల్లోదావీదుఒడంబడిక మందసము చుట్టూ ఆనందంగా నృత్యం చేస్తాడు. అతను తన హృదయంతో, తన ఆత్మతో, మరియు తన శక్తితో నృత్యం చేస్తాడు. “ఇతరులు ఏమి చెబుతారో” అని చింతించకుండా.

మన ఆరాధన వీలైనంత తరచుగా, రోజూ దేవుని కి ఇవ్వాలి. ఈ రోజు మీరు ఇంతకుముందు ప్రయత్నించిన లేదా ధైర్యం చేయని కొత్త మార్గంలో దేవునికి మీ స్తుతి, ఆరాధనను తెలియజేయండి. , మీ చేతులను ఆయన వైపుకు ఎత్తండి మరియు మీకు నచ్చితే నృత్యం కూడా  చేయండి, కానీ మీ హృదయంతో ఆయనను ఆరాధించండి! ఆయన నామానికి మహిమ కలుగును గాక!

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment