మీ అంతర్గత సంభాషణ ఏమిటి?

12 May

Home | A Miracle Every Day | Miracles | మీ అంతర్గత సంభాషణ ఏమిటి?

“నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది. నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనలు 94:18-19

మనమందరం  చాల సార్లు మనతోనే, మనలో మనం  మాట్లాడుకుంటాం. మీ సంగతి ఏమిటి?

మీ అంతర్గత సంభాషణ యొక్క రహస్య ప్రదేశంలో మీరు సాధారణంగా మీ గురించి ఏమి పునరావృతం చేస్తారు? మీరు మీ గురించి ఏ పదాలు వాడుతారు?

మనలో కొందరు మనము.. విశ్వాసంలో బలంగా లేమని, తగినంత విధేయత లేదని, ధైర్యం  లేదని, తగినంత ప్రతిభావంతులు కాదని, తగినంత తెలివి లేదని, అందంగా లేదని, ఓపిక సహనం లేదని, మరెన్నెన్నో లేవని మనగురించి అనుకుంటుంటాము.

కానీ దేవుడు మీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు, మరియు ఈ రోజు ఆయన స్వరం మీలో మరింత బలంగా ప్రతిధ్వనిస్తోంది. విలాపవాక్యములో  యిర్మీయా అన్న మాటలు నాతో చూడండి, అతను ఆశను కోల్పోతున్నప్పుడు ఈ నిజాయితీగల, హృదయపూర్వక ప్రార్థనను ప్రార్థించాడు, “ నాకు బలము ఉడిగెను అనుకొంటిని యెహోవాయందు నాకిక ఆశలు లేవనుకొంటిని. నా శ్రమను నా దురవస్థను నేను త్రాగిన మాచి పత్రిని చేదును జ్ఞాపకము చేసికొనుము.” విలాపవాక్యములు 3:18-19

అది ఎంత నిజం, “ హృదయము నిండియుండు దానినిబట్టి యొకని నోరు మాటలాడును.” (లూకా  6:45) .మన మాటల మూలాన్ని పరిశీలించమని యేసు మనకు నేర్పించాడు, ఎందుకంటే ఇది మన హృదయాలలో లోతైన విషయాలు, మనం మాట్లాడే పదాలు మరియు ఒప్పుకోలు.

ఇంకా మనతో మాట్లాడే పదాలను మార్చడానికి సమయం పడుతుందని ప్రభువుకు తెలుసు. యిర్మీయా తన ప్రార్థనలో ఇలా చెప్పాడు, “నేను దీని జ్ఞాపకము చేసికొనగా నాకు ఆశ పుట్టుచున్నది. యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత యెడతెగక నిలుచునది గనుక మనము నిర్మూలము కాకున్నవారము. అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టు చున్నది నీవు ఎంతైన నమ్మదగినవాడవు. యెహోవా నా భాగమని నేననుకొనుచున్నాను ఆయనయందు నేను నమి్మక యుంచుకొనుచున్నాను.” విలాపవాక్యములు 3:21-24

మీ చింతలను విడుదల చేయడానికి మరియు మళ్ళీ ఆనందాన్ని పొందటానికి, మీరు మీతో ఏమి చెబుతున్నారో వినడం  ప్రారంభించండి.

దేవుడు ఓపికగలవాడు, మీరు ఆయనను అనుమతించినట్లయితే, అతను మీకు సహాయం చేస్తాడు. హెబ్రీయులు 10:23 చెప్పినట్లు, “వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగిన వాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై మన మొప్పుకొనినది నిశ్చలముగా పట్టుకొందము.”

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment