మీరు ప్రార్థన శక్తిని కనుగొన్నారా?

8 Apr

Home | A Miracle Every Day | Miracles | మీరు ప్రార్థన శక్తిని కనుగొన్నారా?

ప్రపంచంలో  ప్రార్థన  శక్తి అత్యంత తప్పుగా అర్ధం చేసుకోగల శక్తి కాగలదా?

ఫిలిప్పీయులకు 4: 6 లో ప్రార్థన శక్తి గురించి నేను  ఒక  వాక్యం చూసాను, “దేనినిగూర్చియు చింతపడకుడి…” అపొస్తలుడైన పౌలు మనకు చింతకు అతి తక్కువ ఖరీదైన విరుగుడు ఇస్తాడు. చింతకు కారణంగా మందులు, దుర్వినియోగం చేసే మాదకద్రవ్యాలు  ప్రపంచంలో చాలా మందిమంది ప్రజలను వాడుతారు. మీరు గ్రహించగలరా? చింత / ఆందోళన ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటువ్యాధిగా మారింది, మరియు ప్రార్థన దీనికి సమాధానం. సాధారణంగా చేసే ఏ ప్రార్థన మాత్రమే కాదు, దేవునికి చేసే  ప్రార్థన.

మీరు ఎప్పుడైనా ఆందోళన చెందుతారా? దాని ప్రభావాలను మీరు ఎలా ఎదుర్కొంటారు?

మీరు ప్రార్థనను సరళమైన పదాల సమితి కాదు అని కనుగొన్నారని నేను నమ్ముతున్నాను, ప్రార్థన  ‘మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయడం’ (ఫిలిప్పీయులకు 4: 6)

మీ ప్రార్థనలు వ్యక్తిగతతంగా ఉంటాయా? మీ ప్రార్థనలు  శక్తివంతమైనవా?

ప్రార్థన యొక్క శక్తిని కనుగొనడానికి రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో మీకు సహాయం చేయమని నేను దేవుడిని అడుగుతున్నాను.  కరోనా యొక్క ఈ సమయంలో ఇది మీకు ప్రోత్సాహమని నేను ఆశిస్తున్నాను. ప్రార్థన అనేది సహాయం కోసం తీరని అభ్యర్ధన కాదు, జీవితాలను మార్చడానికి శక్తివంతమైన శక్తి.

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment