మీరు క్రీస్తు యొక్క విజయ గ్రహీత

09 June (1)

Home | A Miracle Every Day | Miracles | మీరు క్రీస్తు యొక్క విజయ గ్రహీత

యేసు గొప్ప విజేత. ఈ రోజు, ఆయన విజయం పూర్తయింది … మరియు మీరు ఈ విజయ గ్రహీత!

“..ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులనుగాచేసి, సిలువచేత జయోత్సవముతో వారిని పట్టి తెచ్చి బాహాటముగా వేడుకకు కనుపరచెను.”  కొలొస్సయులకు  2:15

ఆయన మరణం, భయం, నిరాశ, సందేహం వాటన్నిటిని జయించాడు. మీకు ఇబ్బంది కలిగించే, కదిలించే లేదా అశాంతి కలిగించే, మీ శాంతిని, మీ ఆనందాన్ని, మీ వారసత్వాన్ని దొంగిలించే..వాటన్నిటిని ఆయన శక్తితో నాశనం చేశాడు!

ఈ రోజు మీరు ఈ విజయాన్ని పూర్తిగా అనుభవించనట్లు మీకు అనిపిస్తుంది. మీరు ప్రభువు చేత పక్కన పెట్టబడలేదు, బహిష్కరించబడలేదు లేదా నిర్లక్ష్యం చేయబడలేదు. మీరు కూడా, ఈ పూర్తి  విజయంలోకి ప్రవేశించండి!

విశ్వాసంతో ప్రకటించమని నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను: “యేసు, నీవు నా దేవుడు అని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. ప్రభువా, మీరు నా శత్రువులపై విజయం సాధించారని నేను ప్రకటిస్తున్నాను, నా జీవితంలో ఈ విజయ ఫలాలను నేను అందుకుంటున్నాను! యేసు నామంలో, ఆమేన్. ”

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment