మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ నొక్కని ఒక కాడి ఇక్కడ ఉంది

12 Sep

Home | A Miracle Every Day | Miracles | మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ నొక్కని ఒక కాడి ఇక్కడ ఉంది

యేసు తన వాక్యంలో ఇలా చెప్పాడు, ““ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జను లారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ జేతును. నేను సాత్వికుడను దీనమనస్సు గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చు కొనుడి; అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును.” మత్తయి 11:28-29

మీరు ” కాడి” అనే పదం గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఏమి గుర్తుకు వస్తుంది?

చాలామందికి, ఈ పదం ప్రతికూల అర్థాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది బానిసత్వం లేదా భరించాల్సిన అధిక బరువును గుర్తు చేస్తుంది, అది మతపరమైన, వృత్తిపరమైన, కుటుంబానికి సంబంధించినది కావచ్చు.

నిర్వచనం ప్రకారం, భారం భారీగా మరియు అణచివేతగా ఉంటుందని మనము రెండు రోజుల క్రితం చూశాము.

కానీ యేసు మనకు పూర్తిగా భిన్నమైన నిర్వచనాన్ని ఇచ్చాడు: “ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జను లారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ జేతును. నేను సాత్వికుడను దీనమనస్సు గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చు కొనుడి; అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును. ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలిక గాను ఉన్నవి.” మత్తయి 11:28-30

నిజానికి, యేసు మాట్లాడే కాడి రెండు ఎద్దులను కలిపి దున్నుటకు వీలుగా రెండు ఎద్దులను కలపడానికి ఉపయోగపడింది.

మిమ్మల్ని మీరు యేసుతో  అనుసంధానించబడి ఉంటారని ఊహించుకోండి: ఆయనే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు, ఆయన మిమ్మల్ని ముందుకు లాగుతాడు మరియు ముందుకు వెళ్తాడు మరియు ముందుకు సాగడానికి సహాయం చేస్తాడు.

యేసు కాడి చేపల రెక్కల వంటిది. ఆయన కాడి మనల్ని ముందుకు నడిపించేలా చేస్తుంది. ప్రపంచంలోని కాడి మిమ్మల్ని నిలువరించగలదు, కానీ యేసు యొక్క కాడి మీరు ఊహించిన దానికంటే మరింత  ముందుకు తీసుకెళుతుంది.

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment