నీ సంపూర్ణ శక్తితో దేవుని ప్రేమించు

Mar 18

Home | A Miracle Every Day | Miracles | నీ సంపూర్ణ శక్తితో దేవుని ప్రేమించు

దేవుడు మనలను పూర్తిగా,  సంపూర్ణంగా చూసుకుంటానని వాగ్దానం చేశాడు: అది అతని భాగం.ఈ వాగ్దానం నెరవేరాలంటే, మన వంతు కూడా చేయాలి: దేవుని  ప్రేమించండి.

తన గొప్ప ప్రేమలో, దేవుడు తనను ప్రేమించని వారిని కూడా ప్రేమిస్తాడు. అయినప్పటికీ, ఆయనను ప్రేమించినవారిని ఆయన క్రుప చూపుతాడు.

“దేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పముచొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము.” రోమీయులకు 8:28

మీ హృదయం, ఆత్మ, మనస్సు మరియు శక్తితో దేవుని ప్రేమించడం అంటే అర్థం ఏమిటి?.

  • దేవునిహృదయపూర్వకంగా ప్రేమించడం అంటే ఆయనను నిజాయితీతో ప్రేమించడం..ఆయన మార్గాలన్నీ మనకు అర్థం కాకపోయినా, “అవును, నేను నిన్ను అనుసరిస్తాను, నేను నిన్ను విశ్వసిస్తాను” అని చెప్పే హృదయంతో మనం ఆయనను ప్రేమించగలము.
  • మీఆత్మతో దేవుని ప్రేమించడం అంటే ఆయన సన్నిధిలో ఉండాలని, ఆయనతో జతచేయాలని ఆరాటపడటం.మన ఆత్మలను పూర్తిగా సంతృప్తిపరచగల ఏకైక వ్యక్తి దేవుడు మాత్రమే. “నా ప్రాణము దేవునికొరకు తృష్ణగొనుచున్నది జీవము గల దేవునికొరకు తృష్ణగొనుచున్నది..” కీర్తనల గ్రంథము 42:2
  • మీమనస్సుతో దేవుని ప్రేమించడం అంటే మన ఆలోచనలను ఆయన వైపు మళ్లించడం ద్వారా ఆయనను ప్రేమించడం.మన మనస్సులు అన్ని రకాల అపరాధ లేదా ప్రతికూల ఆలోచనలతో నిండినప్పుడు,  మన ఆలోచనలను ఆయనపై మళ్ళించటానికి దేవుడు మనకు బలాన్ని ఇస్తాడు. “నా మంచముమీద నిన్ను జ్ఞాపకము చేసికొని రాత్రి జాములయందు నిన్ను ధ్యానించునప్పుడు,క్రొవ్వు మెదడు నాకు దొరకినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తిపొందుచున్నది..” కీర్తనల గ్రంథము 63:4:5
  • మీశక్తితో దేవుని ప్రేమించడం అంటే  పట్టుదలతో ఆయనను ప్రేమించడం. అలసట మన దైనందిన జీవితంలో, మన ప్రేమలో అలసిపోయినప్పుడు, దేవుడు మాత్రమే మనలను కనికరంలేని ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాడని గుర్తుచేస్తాడు.

దేవుడు నీ కోసం ప్రతిదీ చూసుకుంటాడు. నీవు చేయాల్సిందల్లా (మరియు చేయగలది) ఆయనను పూర్తిగా మరియు సంపూర్తిగా ప్రేమించడం.

“మీరు మందులు కాక, విశ్వాసము చేతను ఓర్పుచేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునట్లుగా మీలో ప్రతివాడును, మీ నిరీక్షణ పరిపూర్ణమగు నిమిత్తము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసక్తిని తుదమట్టుకు కనుపరచవలెనని అపేక్షించు చున్నాము.” హెబ్రీయులకు 6: 11-12.

మీ బలహీనతలు మరియు వైఫల్యాలు దేవునికి తెలుసు, కాని ఆయనకు నిజంగా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మీరు ఆయనకు దగ్గరగా ఉండటమే!

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment