దేవుని వాక్యం ప్రకటించండి

13 May

Home | A Miracle Every Day | Miracles | దేవుని వాక్యం ప్రకటించండి

మిత్రమా, మీకు వ్యతిరేకంగా ఒక పర్వతం ఉందా? ఇబ్బందులు, సమస్యలు, విరిగిన సంబంధాలు, విచారం, ఒంటరితనం, అనారోగ్యం…

ఈ రోజు, యేసు మాటల ప్రకారం, ఈ పర్వతాన్ని తరలించమని నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను, “ఎవడైనను ఈ కొండను చూచినీవు ఎత్తబడి సముద్ర ములో పడవేయబడు మని చెప్పి, తన మనస్సులో సందే హింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమి్మనయెడల వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.” మార్కు 11:23

దేవుని వాక్యం  ప్రకటించడం చాలా శక్తివంతమైనది…. “…తన మనస్సులో సందే హింపక తాను చెప్పినది జరుగునని..” సందేహించకండి … నమ్మండి దేవునిపై మీ విశ్వాసం అద్భుతాలను చేస్తుంది.

బైబిలు చెబుతోంది, “ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత వాడు తృప్తిపొందును.” సామెతలు 18:20

కాబట్టి, దేవుని వాక్యం  ప్రకటించడం  ముఖ్యంగా వాటిని క్రమం తప్పకుండా పునరావృతం చేయడం ద్వారా, మన విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఇది మనకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది … ప్రత్యేకించి మనం నిరుత్సాహపడినప్పుడు లేదా ప్రతికూల ఆలోచనతో చిక్కుకున్నప్పుడు.

కాబట్టి ఈ రోజు, మీతో విశ్వాసంతో గట్టిగా చెప్పండి, “నాకోసం ఇచ్చాడు. నేను విలువైనవాడిని. నేను క్రీస్తు ద్వారా  వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాను! నేను దేవుని బిడ్డను, నా పరలోకపు తండ్రి నన్ను రక్షిస్తున్నాడు. దేవుడు నాతో ఉన్నందున నాకు భయపడనవసరం లేదు! ”

మీ కోసం నాకు శుభవార్త ఉన్నది … మన విశ్వాసానికి రచయిత అయినవాడు దాన్ని పరిపూర్ణం చేసేవాడు కూడా .( హెబ్రీయులకు 12:2) మీరు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించినప్పుడు మీ విశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది మరియు మీ పర్వతాలు కదులుతాయి!

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment