దేవుడు మీతో ఎప్పుడూ అలసిపోడు…

31 July (1)

Home | A Miracle Every Day | Miracles | దేవుడు మీతో ఎప్పుడూ అలసిపోడు…

శిశువు జీవితం యొక్క మొదటి కొన్ని నెలలు నిరంతరం శ్రద్ధతో గుర్తించబడతాయి. తల్లిదండ్రుల రాత్రులు చిన్నవి మరియు వారి రోజులు నిండి ఉంటాయి.

ఒక ప్రశ్న… తల్లి అలసిపోయినప్పటికీ, ఆమె తన బిడ్డతో, “ ఇప్పుడు నావల్ల కాదు,  … కొంచెం స్వతంత్రంగా ఉండు! “అని చెబుతుందా?

అస్సలు కానే కాదు! దీనికి విరుద్ధంగా, ఆమె పట్టుదలతో  తన బిడ్డను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది. ఆమె అలసట ఉన్నప్పటికీ, ఆమె తన చిన్నారి ఏడుపులకు ప్రతిస్పందించడానికి ప్రతి రాత్రి చాలా సార్లు లేచిపోతుంది.

అదే విధంగా, మీ పరలోకపు తండ్రి మీ విన్నపాలను వింటాడు మరియు సమాధానం ఇస్తాడు

“యెహోవా దృష్టి నీతిమంతులమీద నున్నది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు ఒగ్గియున్నవి.”  కీర్తనలు 34:15

ఈ భూమిపై కోట్లాది పైగా ప్రజలు ఉన్నారు … ఇంకా, దేవుడు మీమొరలను వింటాడు మరియు మీకు వ్యక్తిగతంగా సమాధానం ఇస్తాడు. ఆయన ప్రేమ మీరు ఊహించలేనంత లోతుగా ఉంది.

దేవుడు మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, మీతో మాట్లాడటం, మీతో నడవడం, మిమ్మల్ని ఓదార్చడం వంటివి చేస్తూ ఎప్పుడూ అలసిపోడు. ఆయన ప్రేమపూర్వక చూపు మీ జీవితమంతా మీపై ఉంది. మీరు సంతోషించినప్పుడు ఆయన మీతో ఆనందిస్తాడు మరియు మీరు విచారంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మీ కోసం బాధను అనుభవిస్తాడు. ఆయన తన సున్నితత్వం, మంచితనం మరియు కరుణను నిరంతరం నిరూపిస్తున్నాడు.

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment